Mezunlar İle İletişim ve Dayanışma Kurulu


 

 

Prof. Dr. Sema GÜNERİ (Başkan)( Telefon: 24100)

Prof. Dr. Mukaddes GÜMÜŞTEKİN

Prof. Dr. Mustafa OLGUNER

Prof. Dr. Osman Alparslan ERGÖR

Prof. Dr. Sultan CİNGÖZ

Prof. Dr. Gülden AKDAL

Prof. Dr. Işıl TEKMEN

Prof. Dr. İbrahim Mehmet Ali ÖKTEM

Prof. Dr. Ayşe KARCI

Prof. Dr. Öztekin OTO

Prof. Dr. Ahmet Adil ESEN

Prof. Dr. Çimen G. OLGUNER

Doç. Dr. İsmail Özgür CAN

Doç. Dr. Murat ÖRMEN

 

 

SEKRETER: Esin KAHRAMAN (Telefon: 29886 )

 

 

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Mezunlar ile İletişim ve Dayanışma Kurulu’nun Çalışma Yönergesi

1.AMAÇ
Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar ile İletişim ve Dayanışma Kurulu’nun çalışma esaslarını ve görev tanımını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KURULUN OLUŞTURULMASI ve ÇALIŞMA ESASLARI
a) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar ile İletişim ve Dayanışma Kurulu, Dekanlık Makamının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulmuştur. Gereksinimin ortadan kalkması durumunda kurulun işlevi Dekanlık Makamının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı  ile sonlandırılır.
b) Öğretim Üyeleri Kurul Üyeliğine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun madde 22/d bendi kapsamında Fakülte Yönetim Kurulu Onayı ile Dekanlık tarafından 1 (bir) yıl için görevlendirilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
c) Bir eğitim dönemi içinde kurul toplantılarının beşte birine mazeretsiz olarak katılmayan üyeleri Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile Dekanlık tarafından üyelikten çıkarılır.
d) Kurul Başkanı Dekan tarafından belirlenir.
e) Oluşumu tamamlanan kurul yıllık çalışma programını oluşturarak bir toplantı takvimi belirler. Gerekli durumlarda başkanın çağrısı ile ek toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da  elektronik ortam aracılığı ile üyelere duyurulur. Kurul çalışmaları kurul sekreterinin tutacağı bir karar defterine işlenir.
f) Kararlar oy çokluğu ile alınır.
g)Alınan kararlar Dekanlığın onayına sunulur, onaylanan kararlar işlerlik kazanır.
h) Kurul yarı yıl ve yıl sonlarında olağan çalışma raporlarını Dekanlığa sunar.
i) Bir önceki yılda mevcut olan Kurul üyelerinin en az 1/3’ü devam eder.

3. GÖREV TANIMI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar ile İletişim ve Dayanışma Kurulunun görev tanımında ;
a) Mezunlar ile iletişimi sürdürebilmek için bir veri tabanı oluşturulması için yöntemlerin belirlenmesi,
b) Fakültenin çeşitli önemli günler ve haftalarda düzenleyeceği etkinliklere mezunların da katılımının sağlanması için gerekli çalışmaların planlanması, duyuruların yapılması,
c) Öğretim üyeleri ve/veya öğrenciler ile mezunların sosyal-kültürel ilişkilerini arttırıcı gezi, konser vb. organizasyonların yapılması.
d) Mezunlar ile dayanışmaya katkı sağlayacak konuların belirlenmesi ve altyapının hazırlanması,
e) Mezunlar ile işbirliği yapılarak Fakülteye ve Eğitime katkı sağlanması için yöntemlerin belirlenmesi.
yer almaktadır.

4. YÜRÜTME
Bu yönerge Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.

5. YÜRÜRLÜK
Bu yönerge 07.06.2010 tarihinde Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Son Güncelleme: 29 Ağu 2018 - 16:03