Emekli Öğretim Üyeleri İle İletişim ve Dayanışma Kurulu


 

 

Prof. Dr. Gül Hüray İŞLEKEL (Başkan) (Telefon: 24403)

Prof. Dr. Vesile ÖZTÜRK

Prof. Dr. Özden ANAL

Prof. Dr. Ahmet Ömer İKİZ

Prof. Dr. Fatoş ÖNEN

Prof. Dr. Mehmet Hasan TATARİ

Prof. Dr. Pınar BALCI

Prof. Dr. Emine Burçin TUNA

Prof. Dr. Nur YAPAR

Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK

Prof. Dr. Bahri AKDENİZ

Prof. Dr. Turna İLKNUR

Prof. Dr. Fatma Neslihan EMİROĞLU

Prof. Dr. Ataç SÖNMEZ

Prof. Dr. Sema GÜNERİ

Prof. Dr. Kemal Kürşad GENÇ

Doç. Dr. Ramazan KIZIL

SEKRETER: Suzan ÇETİN (Telefon: 22202 )

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Emekli Öğretim Üyeleri ile İletişim ve Dayanışma Kurulunun Çalışma Yönergesi

1.AMAÇ
Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Emekli Öğretim Üyeleri ile İletişim ve Dayanışma Kurulunun çalışma esaslarını ve görev tanımını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. KURULUN OLUŞTURULMASI ve ÇALIŞMA ESASLARI
a) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Emekli Öğretim Üyeleri ile İletişim ve Dayanışma Kurulu Dekanlık Makamının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulmuştur. Gereksinimin ortadan kalkması durumunda kurulun işlevi Dekanlık Makamının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı  ile sonlandırılır.
b) Öğretim Üyeleri Kurul Üyeliğine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun madde 22/d bendi kapsamında Fakülte Yönetim Kurulu Onayı ile Dekanlık tarafından 1 (bir) yıl için görevlendirilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
c) Bir eğitim dönemi içinde kurul toplantılarının beşte birine mazeretsiz olarak katılmayan üyeleri Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile Dekanlık tarafından üyelikten çıkarılır.
d) Kurul Başkanı Dekan tarafından belirlenir.
e) Oluşumu tamamlanan kurul yıllık çalışma programını oluşturarak bir toplantı takvimi belirler. Gerekli durumlarda başkanın çağrısı ile ek toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da  elektronik ortam aracılığı ile üyelere duyurulur. Kurul çalışmaları kurul sekreterinin tutacağı bir karar defterine işlenir.
f) Kararlar oy çokluğu ile alınır.
g)Alınan kararlar Dekanlığın onayına sunulur, onaylanan kararlar işlerlik kazanır.
h) Kurul yarı yıl ve yıl sonlarında olağan çalışma raporlarını Dekanlığa sunar.
i) Bir önceki yılda mevcut olan Kurul üyelerinin en az 1/3’ü devam eder.
3. GÖREV TANIMI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyeleri ile İletişim ve Dayanışma Kurulunun görev tanımında ;
a) Emekli öğretim üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile iletişimi sürdürebilmek için bir veri tabanı oluşturulması yöntemlerinin belirlenmesi,
b) Fakültenin çeşitli önemli günler ve haftalarda düzenleyeceği etkinliklere Emekli öğretim üyeleri ve birinci dereceden yakınlarınında katılımının sağlanması için gerekli çalışmaların planlanması, duyuruların yapılması,
c) Öğretim üyeleri ve/veya öğrenciler ile Emekli öğretim üyeleri ve birinci dereceden yakınlarının sosyal-kültürel ilişkilerini arttırıcı gezi, konser vb. organizasyonların yapılması.
d) Emekli öğretim üyeleri ve birinci dereceden akrabaları ile dayanışmaya katkı sağlayacak konuların belirlenmesi ve altyapının hazırlanması,
e) Emekli öğretim üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile işbirliği yapılarak Fakülteye ve Eğitime katkı sağlanması için yöntemlerin belirlenmesi,
f) Emekli öğretim üyeleri ve birinci dereceden yakınlarının sağlık vb. sorunlarının  çözümü konusunda destek sağlanması
yer almaktadır.
4. YÜRÜTME
Bu yönerge Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.
5. YÜRÜRLÜK
Bu yönerge 07.06.2010 tarihinde Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Son Güncelleme: 29 Ağu 2018 - 16:03