Öğrenci Danışmanlığı


Fakültemizde her öğrenciye “DEÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi” doğrultusunda bir danışman atanmaktadır.  Akademik danışmanlığın amacı; öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda yönlendirmek ve öğrenciye rehberlik etmek; öğrenciyi ders seçimi sürecinde bilgilendirmektir.

Fakültemizde ayrıca, klinik öncesi yıllarda ağırlıklı olarak dönem kurulu üyelerinin görev aldığı bir akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Akademik danışmanlar,  her yarı yılda en az bir kez danışmanı oldukları öğrencilerle biraraya gelerek akademik gelişimlerini izlemekte, destek olmakta, öğrencilerin eğitim programının işleyişine ilişkin görüş ve önerilerini ilgili Dönem Kurullarına iletmektedir.

Fakültemizde Dönem 1 programında akademik danışmanlık sistemiyle integre şekilde Akran Danışmanlığı  uygulaması da yürütülmektedir. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı rehberliğinde yürütülen bu uygulamada üst sınıflardaki öğrenciler Dönem 1 öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermektedirler. Bu uygulamanın ayrıntıları DEÜTF Akran Danişmanlığı Projesi Uygulama Yönergesinde yer almaktadır.

 

DEÜTF AKRAN DANIŞMANLIĞI PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Madde 1. Amaç
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Dönem 1 öğrencileri ile üst sınıflardaki
danışman öğrencileri, danışman öğretim üyeleri rehberliğinde bir araya getirerek, yeni
öğrencilerin üniversiteye alışma sürecine destek olmaktır.
Madde 2. Tanımlar
Akran Danışmanlığı Yönetim Ekibi: Akran danışmanlığı projesinin plan ve uygulama
aşamalarını yöneten ekip

Akran Danışmanı: Dönem 1 öğrencilerine danışmanlık veren, danışmanlık eğitimi almış olan
üst dönemlerde okuyan TEÖK ve/veya TurkMSIC üyesi öğrenci
Danışman Öğretim Üyesi: Yönetim ekibine danışmanlık yapan öğretim üyesi (Tıp Eğitimi AD.
Başkanı)
Koordinatör Öğretim Üyesi: Yönetim ekibinin yaptığı etkinlikleri periyodik olarak izleyen ve
değerlendiren öğretim üyeleri (Tıp Eğitimi AD.Başkanı ve Dönem 1 kurul başkanı)
Madde 3. Akran Danışmanlığı Kapsamı: Üst dönemlerde okuyan ve akran danışmanı olarak
belirlenen öğrencilerin bir yıl boyunca Dönem 1 öğrencilerine danışmanlık yapması
planlanmıştır.
Madde 4. Akran Danışmanlığı İşleyişi
Akran Danışmanları DEÜTF Tıp Eğitim Öğrenci Kurulu (TEÖK) ile TurkMSIC öğrencilerinden
oluşur. Akran danışmanlığı uygulaması, Akran Danışmanlığı Yönetim Ekibi tarafından
planlanır ve yürütülür. Yönetim ekibi çalışmalarını danışman öğretim üyesi ve koordinatör
öğretim üyeleri ile bağlantılı olarak sürdürür. Belirlenen akran danışmanları, Dönem 1
öğrencilerine danışmanlık görevini de üstlenen Dönem 1 kurulu üyesi öğretim üyeleriyle
birlikte çalışırlar. Her danışman öğretim üyesine iki akran danışmanı düşecek şekilde
planlama yapılır.
Madde 5. Akran Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibi Oluşumu
Yönetim ekibi, TurkMSIC ve TEÖK öğrencilerinin katılımı ile 6-8 kişiden oluşur. Ekibin
başkanlığını TurkMSIC İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcı üstlenir. Yönetim ekibi
danışman ve koordinatör öğretim üyeleri ile birlikte çalışır. Ekip akademik yıl içinde en az
ayda bir kez toplanır. Ekip başkanı, koordinatör öğretim üyeleri ve ilgili Dekan yardımcısına
her toplantı sonrası periyodik olarak bilgi verir.
Madde 6. Akran Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibinin Görev Tanımı
– Fakültede gerçekleşecek akran danışmanlığı projesinin planlama ve uygulama
aşamalarını yönetmek
– Akran danışmanlarının eğitimini sağlamak
– Akran danışmanlarının izlemi ve değerlendirmesini yapmak
Madde 7. Danışmanların Seçimi
Her yıl Ağustos ortasında danışman olmak isteyen TurkMSIC ve TEÖK üyeleri başvuru
formunu doldurur. Doldurulan formlar Akran Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibi, koordinatör
öğretim üyeleri ve DEÜTF Dekan Yardımcısı tarafından değerlendirilir ve adaylarla görüşme
yapılarak akran danışmanları belirlenir. Danışmanlar Dönem 1 kurulunda görev yapan
danışman öğretim üyeleriyle birlikte çalışırlar. Her danışman öğretim üyesine iki akran
danışmanı düşecek şekilde planlama yapılır.
Madde 8. Danışmanların Eğitimi ve Danışmanlığa Hazırlık Süreçleri

Danışman adayları Eylül ayının ilk haftasında Akran Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibi
tarafından düzenlenen liderlik, iletişim becerileri, kriz yönetimi, stres yönetimi, zaman
yönetimi, motivasyon, problem çözme, öğrenme stratejileri konularında eğitim alırlar.
Dönem 1 danışman öğretim üyeleri ve danışman adayları ile ortak toplantı yapılarak rol ve
sorumluluklar tanımlanır. Dönem 1 tanıtım haftasında gerçekleşen danışman toplantısında,
danışman öğretim üyeleri ve akran danışmanları danışmanlığını üstlenecekleri Dönem 1
öğrencileriyle ilk toplantılarını yaparlar.

Madde 9. Akran Danışmanlarının Sorumlulukları
1. Danışman öğretim üyelerinin Dönem 1 öğrencileriyle yapacakları toplantılara aktif
katılım
2. Her yarıyıl en az bir defa danışman-danışan toplantısı yapma
3. Danışan öğrenciler için dosya hazırlama (danışanın iletişim bilgileri, toplantı tarih ve
katılım bilgileri, danışan istekleri, sorunlar ve çözüme yönelik çalışmalar, planlar vb)
4. Akran Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibi üyelerine rapor sunma
Madde 10. Akran Danışmanlığı Süresi:
Dönem 1 öğrencilerine gerçekleştirilecek akran danışmanlığı süresi tanıtım haftasından
akademik yıl sonuna kadardır.
Madde 11. Akran Danışmanlığı Projesi Yönetim Ekibinin Çalışma şekli
Ekip akademik yıl içinde en az ayda bir kez toplanır. Madde 6’da yer alan görev tanımına
uygun etkinliklerde bulunur.
Madde 12. Yürürlük ve Yürütme
Bu proje kapsamı ve işleyişini belirleyen yönerge Akran Danışmanlığı Projesi kapsamında
projenin Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Tıp Fakültesi
Dekanlığı tarafından yürütülür.

 

Son Güncelleme: 15 Ara 2021 - 12:08