Öğrenci Danışmanlığı


Fakültemizde her öğrenciye DEÜ Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi doğrultusunda bir danışman atanır.

Danışmanların görevleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

 • Öğrenciye, üniversitenin yönetmelikleri, yönergeleri ve Fakültenin/ yüksekokulun/ meslek yüksekokulunun uygulama esasları hakkında bilgi vermek
 • Yönetmelik ve yönergelerdeki değişiklikleri izlemek
 • Öğrenciye, mezun olmak için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler ve krediler hakkında temel bilgileri vermek
 • Ders seçim sürecinde öğrenciyi yönlendirmek ve yardımcı olmak, tekrar alması gereken dersi/dersleri bulunan öğrencinin ilgili derse/derslere kayıt olup olmadığını kontrol etmek
 • Ders seçim işleminin ilgili mevzuata uygunluğunu değerlendirmek ve “Ders Seçim Onayı”nı vermek
 • Danışmanlık hizmetinin gereğince yerine getirilebilmesi için en az ayda bir defa ve en az bir saat olmak üzere “danışman görüşme saatleri” belirlemek ve öğrencilere duyurmak
 • Öğrencilerin derslerdeki başarısını izlemek, Başarısızlık durumunda başarısızlığının nedenleri ve çözümüyle ilgili olarak gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik rehberlik hizmeti almak üzere ilgili birimlere yönlendirmek
 • Yurt içi/yurt dışı değişim programları; yatay/dikey geçiş olanakları ve koşulları hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek
 • Öğrenciyi, çift anadal, yandal programları ve koşulları hakkında bilgilendirmek ve gerekli durumlarda destek olmak
 • Öğrenciye mezuniyet sonrası kariyer, iş olanakları ve çalışma koşulları hakkında bilgi vermek
 • Öğrencileri, “Öğrenci Memnuniyet Anketi”ni yanıtlamaları konusunda teşvik etmek
 • Her yarıyıl sonunda ilgili bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program başkanlıklarına yürüttüğü danışmanlık işlemlerine ilişkin rapor sunmak.

Fakültemizde ayrıca Akran Danışmanlığı adıyla bir başka uygulama da yürütülmektedir. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı rehberliğinde yürütülen bu uygulamada gönüllü öğrenci grupları kendi akranlarına danışmanlık hizmeti vermektedirler.