Misyonumuz Vizyonumuz


MİSYON
Sosyal yükümlülükleri gözeterek, ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, öğrenmeyi öğrenen, donanımlı, yetkin ve sürekli gelişmeye açık, evrensel hekimlik değerleri konusunda yetkin, Atatürk ilkeleri ve bilimin ışığında hekimler yetiştirmek, akademisyenlerin gelişimine destek sağlayarak evrensel ölçütlere uygun, topluma katkı sağlayan bilimsel ürünler vermek ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik nitelikli sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYON
Yüksek standartlarda sürdürülen eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında sosyal yükümlülükleri gözeterek sürekli gelişim sağlamak, ulusal düzeyde eğitim alanındaki öncü rolünü sürdürmek ve uluslararası düzeyde önde gelen nitelikli Tıp Fakülteleri arasında yer almaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Adalet

Akılcılık

Bilimsellik

Cesaret

Girişimcilik

İşbirliğİ

Maneviyat

Millilik

Yaratıcılık

Yenilikçilik

DEÜTF KURUMSAL AMAÇLARI
EĞİTİM AMAÇLARI
1. Eğitim programının, tanımlanan mezuniyet yeterliklerine ulaşmasını sağlayacak şekilde yürütülmesinin sağlanması
2. Sürekli iyileşme düzeneği kapsamında, eğitim programının, program değerlendirme çalışmalarıyla iç ve dış paydaşlar tarafından sistematik olarak değerlendirilmesi sağlanarak iyileştirmelerin ve güncellemelerin gerçekleştirilmesi
3. Sosyal güvenirlik ilkesi doğrultusunda tüm süreçlerde iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınması ve farklı kanallarla şeffaf bir şekilde gelişmelerin paylaşılması
4. Değerlendirme sisteminin öğrenmeyi destekleyecek şekilde tasarlanarak, objektif, geçerli, güvenilir, biçimlendirici ve karar verici sınavların kullanılması
5. Eğitim kurullarının yönergeler doğrultusunda çalışmasının ve eşgüdümünün sağlanması
6. Eğiticilerin eğitim becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitici gelişim programlarının sürdürülmesi
7. Olağandışı durumlarda eğitim programının sürdürülmesine yönelik hazırlanan stratejilerin ve planların güncellenmesi ve geliştirilmesi
8. Eğitim insan gücü, alt yapı ve donanımının geliştirilmesi

ARAŞTIRMA AMAÇLARI
1- Araştırma alt yapısının ve olanaklarının geliştirilmesi
2-Akademisyenlere, bilimsel araştırma metodolojisi, proje hazırlama, yayın oluşturma, kaynak sağlama konularında sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin düzenlenmesi
3-Bilimsel araştırmaların sayısının, niteliğinin, üretilen yayınların ve topluma katkılarının artırılması
4-Disiplinler arası çalışmaların sayılarının artırılması
5-Tıp Fakültesi öğrencilerine bilimsel araştırma deneyimi sağlayacak olanakların artırılması

HİZMET AMAÇLARI
1-Topluma katkı sağlamayı ve sağlık düzeyini artırmayı hedefleyen sağlık hizmeti sunumu
2- Farklı platformlar aracılığıyla topluma sağlık eğitimi ve danışmanlığı hizmetinin sunulması
3- Sağlık hizmet sunumunda mezuniyet öncesi, sonrası eğitimin ve sürekli mesleksel gelişimin desteklenmesi
4- Etik ilkeleri, hasta ve hekim haklarını gözeten bir hizmet anlayışının benimsenmesi
5-Hasta ve sağlık çalışanlarının hoşnutluğunun artırılması

Son Güncelleme: 10 Ağu 2023 - 11:21