Eğitim Programımız Hakkında Genel Bilgiler


 

 

DEÜTF EĞİTİM PROGRAMI ÖZELLİKLERİ

Fakültemizde halen, öğrenci merkezli yaklaşımı, yatay ve dikey integrasyonun yanı sıra toplumsal, davranışsal, etik öğelerin integrasyonunu önceleyen bir eğitim programı uygulanmaktadır. Fakültemiz, eğitim programını sosyal yükümlülüklerini dikkate alarak uygulamaktadır. Müfredatta yer alan hedefler toplumun önemli, öncelikli sağlık sorunlarını kapsayacak şekilde, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) uyumu göz önüne alınarak tanımlanmıştır.

Çıktılara dayalı yaklaşımla tanımlanan müfredatta öğrencilerin 6 yılın sonunda hangi kazanımlara (program çıktılarına) ulaşacakları belirlenmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Program çıktılarımız; temel mesleki bilgi ve becerilere sahip, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı ve çözüm bulan, sorgulayan, araştıran, yaşam boyu öğrenmeyi bilen, etik yaklaşım, iletişim, liderlik ve ekip çalışması becerilerine sahip hekimler yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.

Eğitim programı, Dönem 1’de molekülden dokulara, Dönem 2’de organ sistemlerine ilişkin temel bilgilerin, Dönem 3’de organ sistemlerinin patolojilerinin işlendiği bloklardan, Dönem 4 ve 5’de klinik ortamlarda mesleki bilgi, becerilerin kazandırıldığı bloklardan, Dönem 6’da ise hekimlik uygulamalarının yapıldığı stajlardan oluşmaktadır.

Dönem 1 ve 2 programında sunumlar, Probleme Dayalı Öğrenim PDÖ oturumları, mesleksel beceriler, kliniğe giriş, iletişim, etik uygulamaları, alan çalışmaları ve Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) yer almaktadır. Dönem 3 programında Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumlarının yanı sıra sunumlar, mesleksel beceriler, kliniğe giriş, iletişim, etik uygulamaları, alan çalışmaları ve ÖÇM yer almaktadır.

İlk üç dönemde yer alan ÖÇM’lerle öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Dönem 1 programında, öğrencilerin toplumu tanımaları ve toplumsal duyarlılıklarını artırarak topluma katkıda bulunmaları amacıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir. Dönem 2 programında, ilk yarıyılda tıpta insan bilimleri etkinlikleri, ikinci yarıyılda eleştirel değer biçme uygulamaları yer almaktadır. Dönem 3 programında ise öğrencilerin, bir bilimsel araştırmanın planlama, etik kurul başvurusu, veri toplama, değerlendirme ve raporlama aşamalarına ilişkin bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.
Mesleksel beceriler ve kliniğe giriş uygulamaları ile temel hekimlik becerileri maket, model, simule hastalar üzerinden sistematik olarak deneyimlenmekte, yeterliliğe dayalı bir yaklaşım uygulanmaktadır.
İletişim becerileri uygulamaları ile Dönem 1’de etkin dinleme, sözlü, sözsüz iletişim kurma, empati, etkin geri bildirim alma ve verme gibi temel iletişim becerilerinin kazandırılması, sonraki dönemlerde hasta-hekim ilişkileri, ekip çalışması, sorunlu olgulara yaklaşım işlenmektedir.
Alan çalışmaları kapsamında, öğrencilerimizin toplumu, ülkenin sağlık örgütlenmesini, farklı sağlık kurumlarını tanımasına yönelik kuramsal ve uygulamalı etkinlikler ile Acil Servis ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yaz dönemi uygulamaları yer almaktadır.
Mesleksel Değerler ve Etik etkinlikleri ile temel etik kavramlar, etik sorunlar, farklı alanlara ilişkin etik yaklaşımlar tartışılmaktadır.

İlk üç dönemdeki bilgi, beceri ve tutum hedefleri, kuramsal sınavlar, PDÖ oturumlarında öğrenci performanslarının değerlendirilmesi, ödevler ve uygulama sınavları vb. yöntemlerle değerlendirilmektedir.

Dönem 4 ve 5 stajlarında Taska Dayalı Öğrenim (TDÖ) programı uygulanmaktadır. TDÖ, farklı disiplinlerin zengin öğrenme olanakları ve ortamlarını öğrenciye sunan, PDÖ ve integrasyonu multidisipliner öğrenme ve öğretme bakış açısıyla kaynaştıran çağdaş bir eğitim modelidir. İngilizce kökenli “task” sözcüğü iş-görev anlamını taşımaktadır. Tıp öğrencileri sağlık hizmeti verilen ortamlarda, tanımlanan task hedeflerine yönelik olarak öykü alma, fizik bakı, laboratuvar incelemesi, tanı-tedavi yaklaşımları, uygulamalar gerçekleştirmektedirler.
Taskların seçiminde, toplumda sık görülen semptom/durum/hastalıklar, temel bilimlerin integrasyonuna olanak sağlaması, multidisipliner olması vb. özellikler temel alınmaktadır. Tasklar, gerçek yaşamda olduğu gibi hastalık bulgularının çözümünde gözetilen disiplinler arası işbirliği doğrultusunda belirlenmekte ve öğrencilerin ilgili disiplinlerde hastalarla buluşması sağlanmaktadır. Hasta başı teorikler, poliklinik uygulamaları sunumlar, ameliyathane, laboratuvar ve benzeri ortamlarda bilgi, beceri, tutum hedeflerine ulaşılması sağlanmaktadır. Bu süreçte bilgi, beceri ve tutum hedefleri, taskların uygulanması sırasındaki süreç içi değerlendirmelerle, Nesnel Örgün Klinik Sınav (NÖKS) ve kuramsal sınavlarla değerlendirilmektedir.
Klinik dönemlerde yer alan seçmeli programlarla öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmaları desteklenmektedir.
Programda yaklaşık % 20-30 oranında yer alan bağımsız öğrenme saatlerinde öğrencilerimiz kütüphane olanakları, bilgisayar laboratuvarları ve Öğrenme Kaynakları Merkezi olanaklarından yararlanmaktadır.
Eğitim programımız düzenli olarak alınan öğrenci, öğretim üyesi geribildirimleri ve program değerlendirme çalışmalarıyla sistematik olarak değerlendirilerek güncellenmektedir.

 

DEÜTF PROGRAM YETKİNLİK VE YETERLİKLERİ
MESLEKİ UYGULAMALAR

* Temel, klinik tıp ve tıpla bağlantılı olan sosyal tıp-davranış bilimleri bilgi, beceri ve tutumlarına sahiptir.
* Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
*Tanı ve tedavi için gereken mesleksel becerileri uygularken uygun tetkik isteme ve akılcı ilaç
kullanmanın önemini gözetir.
*Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir.
* Birey, toplum ve gezegen sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri bilir ve uygular.
*Hasta ve hastalıkları biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül olarak değerlendirerek
koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını yapar.
*Birey ve toplumun sağlık sorunlarını, önceliklerini değerlendirir, gereksinimlerine yanıt verir.
*Birey ve toplum sağlığına yönelik eğitim ve danışmanlık etkinliklerini yürütür.
*Hizmet sunumunda hiçbir ayırım gözetmez, hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğini, mahremiyeti, hakları
ve veri güvenliğini göz önünde bulundurur.
*Kendi sağlığını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden koruma ve geliştirmeye önem verir, bu konuda
gerekenleri yapar.
*Kendi sınırlarını değerlendirerek, gereken durumlarda, diğer sağlık çalışanları ve kurumlardan sevk
zincirini gözeterek destek ister.
MESLEKİ DEĞERLER VE YAKLAŞIMLAR
Sağlık Savunucusu
*Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini
değerlendirir ve sağlık hizmet sunumunu sosyal güvenirlik ve sosyal yükümlülük kavramlarını gözeterek
geliştirmeyi savunur.
*Sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğini, sağlık haklarına erişimin önündeki engellerin ortadan
kaldırılması gibi etik ilkeleri savunur.
Mesleki Etik ve Profesyonel İlkeleri Benimseyen
*Mesleğini yürütürken iyi hekimlik uygulamaları, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
*Hasta, hasta yakınları, meslekdaşları, sağlık hizmetinde görev alan tüm çalışanlara etik ilkeler
doğrultusunda davranır.
İletişimci
*Mesleğini uygularken hizmet sunduğu kişiler, meslekdaşları, sağlık hizmetinde görev alan ekip üyeleri
ve diğer meslek gruplarıyla etkin iletişim kurar.
* Hizmet sunduğu kişileri koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici uygulama süreçlerinde bilgilendirir,
karar süreçlerine katılımlarını sağlar.
Lider-Yönetici-Ekip üyesi
*Liderlik, yöneticilik ve ekip çalışması ilkelerini bilir ve uygular.
* Görev yaptığı sağlık kurumunda kaynakları ve insan gücünü toplum yararını gözeterek etkin şekilde
kullanır.
*Yer aldığı ekiplerde, kendisi ve diğer çalışanların görev tanımlarını bilerek, ekibin uyumu, sağlığı ve
başarısını önceleyerek çalışır.
MESLEKİ VE BİREYSEL GELİŞİM
Yaşam Boyu Öğrenen
*Yaşam boyu öğrenme sorumluluğu ve becerisini kazanır.
*Mesleğini uygularken uygun ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin
biçimde yararlanır.
Bilimsel ve Analitik Yaklaşım Gösteren
*Kanıta dayalı tıbbın ilkelerine dayanarak, tıbbi bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak  değerlendirir, bilimsel araştırma planlar, uygular ve sonuçları toplumun yararına kullanır.

 

Son Güncelleme: 2 Nis 2023 - 17:16