Tıp Fakültesi Dergisi


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN: 1300-6622, e ISSN: 2602-3148

AMAÇ VE KAPSAM

DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi adına yayımlanan hakemli, multidisipliner, akademik bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi’nin amacı, tıbbın her alanında uygun hipotezle, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmış özgün araştırmaları yayınlamaktır. Disiplinler arası işbirliği ile yapılmış temel, çevrimsel ve klinik araştırmalar, toplum temelli araştırmalar dergide öncelikli olarak yer bulur. Yanı sıra, güncel konulardaki derlemeleri, ender rastlanan tıbbi olguları, eğitim amaçlı kısa tıbbi bulmacaları, editör görüşlerini, alanında uzman hekimlerin deneyim ve yorumlarını içeren editöre mektupları yayımlar.

DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi’nin hedef okuyucu kitlesi; tıbbın her alanı ile ilgili hekimler, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra tıp fakültesi öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Yazarlardan makale yayımı için herhangi bir ücret talep edilmez.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce elektronik ya da basılı olarak, başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da gönderim zamanında başka bir derginin incelemesi altında olmaması gerekir. Yazı, bir tezden kaynaklanmakta ya da tezin bir bölümü ise veya daha önce bilimsel toplantılarda sunulmuş ise toplantının adı, düzenlendiği tarih ve şehir belirtilerek başlık sayfasında bilgi verilmelidir.  

Dergide yayımlanan makalelerde sunulan veriler, görüşler ve ifadelerin bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a ait olup Editör, Yayın Kurulu üyeleri, Yayıncı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bu konularda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Dergiye gönderilen tüm yazılar, Yayın Kurulu tarafından, dergi kapsamına ve yazım kurallarına uygunluğu açısından değerlendirir.  Editörler, yazıyı danışman değerlendirmesine göndermeden önce red etme veya  düzeltilmek üzere yazar(lar)a geri gönderme kararı verebilir.

DEÜ Tıp Dergisi, çift kör bir dergi olup, yazılar ilgili konuda uzman en az iki danışmana gönderilir. DEÜ Tıp Dergisi, makalenin dergiye gönderilmesinden itibaren 6-8 hafta içinde  değerlendirme sonucu hakkında yazar(lar)a bilgi vermeyi hedefler. Editör, danışmanların önerilerini  göz önüne alarak makalenin revizyonunu isteyebilir. Revizyon 8 hafta içinde tamamlanmalıdır. Yazının revize versiyonu zamanında dergiye gönderilmez ise, yazı yeni bir başvuru olarak değerlendirilecektir. Makale ile ilgili nihai karar (kabul/red), editör tarafından yazara bildirilir. Son karar aşamasına yakın dönemde, makul bir açıklama olmaksızın yapılan geri çekme istekleri reddedilir.

YAYIN HAKKI ve YAZARLIK

DEÜ Tıp Dergisi’ne gönderilmiş olan yazının tüm yerel ve uluslararası yayın hakları yazarların hepsinin imzaladığı “Yayın Hakkı Devir Formu” ile DEÜ Tıp Dergisi’ne devredilir. Yazarların her birinin makaleye katkısı, form üzerinde açıkça belirtilmelidir. Makale dergiye gönderildikten sonra, yazar ismi ekleme veya çıkarma ya da yazar sırasını değiştirme mümkün olmayacaktır. Derginin bu konudaki uygulamaları International Committee of Medical Journal EditorsICMJE (http://www.icmje.org) ve Council of Science Editors-CSE (https://www.councilscienceeditors.org)  kurallarına uygundur.

ETİK KURALLAR

DEU Tıp Dergisi, etik ve bilimsel standartlara uygun makaleleri yayımlar. Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazıları intihal ve yeniden yayınlama açısından inceler. Eğer etik bir sorun saptanır ise Committee on Publication Ethics-COPE                                                                                 (https://publicationethics.org/guidance/guidelines)  rehberlerine uyulur.

Klinik araştırmalar için  “WMA Helsinki Deklarasyonu-İnsanlar ile yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler” (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/), deney hayvanları ile yapılan çalışmalar için  “Hayvanlar ile yapılan Biyotıp Araştırmalarında Uluslararası Rehber  İlkeler” (http://iclas.org/wp-content/uploads/2013/03/CIOMS-ICLAS-Principles-Final.pdf) ve “Laboratuvar Hayvanlarının Kullanımı ve Bakımı için Kılavuz” (https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf ) ile uyumlu olarak  ilgili Etik Kurul onayı alınmalıdır. Etik Kurul Onay Formunun bir kopyası başvuru sırasında sisteme yüklenmelidir.

Olgu sunumlarının hazırlanmasında; hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilmelidir. Hastaların kimliğini tanımlayıcı bilgiler ve fotoğraflar, hastane kayıt numarası ve tarihler kullanılmamalıdır. Olgu sunumları için, “Bilgilendirilmiş Onam” alınmalıdır. Deneysel hayvan çalışmalarında, ağrı ve huzursuzluğu en aza indirgemek için yapılan işlemler yazının içinde açıklanmalıdır. Yazar(lar), makalenin kaynaklandığı araştırma ile ilgili olarak resmi ya da özel kurumlardan aldıkları finansal destek, bağış veya her türlü ticari bağlantı hakkında editöre bilgi vermeli ve teşekkür bölümünde belirtmelidirler.  

YAZININ HAZIRLANMASI

Makale göndermek için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/@tipdergisi adresi üzerinden makale başvuru işlemlerinizi yürütebilirsiniz.

DEÜ Tıp Dergisi’ nin yazı dili, Türkçe ve İngilizce’dir. Gerek Türkçe, gerekse İngilizce yazılar diğer dilde başlık, öz ve anahtar sözcükleri içermelidir. DEÜ Tıp Dergisi, International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE tarafından hazırlanmış olan, “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uyması Gereken Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Baskıya Hazırlanması” (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication) standartlarını (http://www.icmje.org/recommendations) kullanmayı kabul etmektedir.

Yazarların; randomize çalışmalar için CONSORT, gözlemsel çalışmalar için STROBE, tanısal/prognostik çalışmalar için STARD, sistematik derleme ve meta-analizler için PRISMA, deney hayvanları ile yapılan preklinik çalışmalar için ARRIVE, non-randomize davranışsal ve toplum sağlığı girişimsel çalışmaları için TREND ve olgu sunumları için CARE kılavuzlarına uymaları önerilir. Bu raporlama kılavuzlarına EQUATOR ağından (www.equator-network.org/home/) ve National Library of Medicine-NLM  “Research Reporting Guidelines and Initiatives” başlıklı web sitesinden (www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html)   ulaşılabilir.

Yazı Türleri araştırma makalesi, derleme makalesi, olgu sunumları ve editöre mektuplar şeklindedir.

DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi,

  • Index Copernicus Master List,
  • TÜBİTAK ULAKBİM TR Tıp Dizini
  • Türkiye Atıf Dizini’nde

indekslenmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: +90 232 4122290

e-posta: tipdergisi@deu.edu.tr

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Dış İlişkiler ve Yayın Bürosu

Mithatpaşa cad. no:1606 35340 15 Temmuz Sağlık Sanat Yerleşkesi İnciraltı-Balçova/İZMİR

 

Makale göndermek için:  https://dergipark.org.tr/tr/pub/@tipdergisi adresi üzerinden makale başvuru işlemlerinizi yürütebilirsiniz.

“Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi”

(ISSN: 1300-6622; e ISSN: 2602-3148)

“Index Copernicus Master List”te dizinlenmeye devam etmektedir.

2020 yılı indeks değeri 80.48 olarak hesaplanmıştır.

Yazar ve hakem olarak dergimize yaptığınız katkılar için teşekkür ederiz.

 

 

 

Tip-Fakultesi-Dergisi-Yonergesi

Son Güncelleme: 29 Eyl 2023 - 16:58