Etkinlik Düzenleme Esasları


 

DEÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞECEK BİLİMSEL ETKİNLİK UYGULAMA ESASLARI

Bu uygulama esasları DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde gerçekleşecek, kurs, konferans, çalıştay, sempozyum ve kongre gibi bilimsel etkinlikleri kapsamaktadır.

Başvuru

Anabilim Dalı / Bilim Dalı tarafından ya da bireysel olarak düzenlenmesi planlanan etkinlikler, öncelikle bilgisi için Dekanlık makamına bildirilir. Başvuru bu amaçla hazırlanmış form(Ek-1) aracılığı ile yapılır.

Düzenlenecek bilimsel etkinliklerde bir düzenleme kurulu ve bilimsel kurul bulunması tercih edilmelidir. Bilgi verilmeden ve onay alınmaksızın Tıp Fakültesi ismi ve logosu bu tür etkinliklerde kullanılamaz. Başvuruda, varsa diğer taleplerin de ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Ücretlendirme

Düzenlenecek etkinliğin bir ücret karşılığı yapılması söz konusu ise bu durum başvuruda yer almalıdır. Dekanlık aracılığı ile düzenlenen ücretli etkinliklerde ücret DEU Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.  Bu bilginin kurs duyurularında yer alması zorunludur.

Mekân kullanımı

Anabilim Dalı / Bilim Dalı tarafından ya da bireysel olarak düzenlenen etkinlikler için mekan kullanımından ücret talep edilmez. Etkinlik bir dernek ya da sponsor aracılığı ile düzenleniyor ise bu durumda ilgili mekan, Rektörlükten kiralanmak durumundadır.

Uzmanlık Derneği ilişkisi

Etkinliğin bir uzmanlık derneği işbirliği ile yapılıyor olması durumunda ilgili derneğin talep yazısı başvuruya eklenmelidir. Bu amaçla Ek.2’deki talep formu kullanılmalıdır. İlgili dernek, etkinlik sürecinde Dekanlığımızın bilimsel toplantı etiği ile ilgili protokolüne (Ek-3) uygun davranılacağını beyan etmek zorundadır.

Davetli eğitici/konuşmacı

Yapılacak etkinliklere kurum dışından davetli eğitici ve konuşmacı çağrılabilir. Bu konuşmacılara, DEU Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin kuralları doğrultusunda honorarium ödenebilir. Davetlilerin ulaşım ve konaklama giderlerinin hangi yoldan karşılandığı kurs yöneticisi tarafından katılımcılara açıklanır.

Sponsor katkısı ve sorumlulukları

Dekanlığımız bir sponsor aracılığı ile düzenlenen katkının kayıt ücretiyle sınırlı kalmasını, ulaşım, konaklama ve kişisel harcamaların destek konusu olmamasını benimsemektedir.  Katılımcılar etkinliğe katıldıkları sürenin ya da bu süredeki olası gelir kaybının bedeli olarak bir ücret talep edemez. Bu tür etkinliklerde ancak, öğün yemeklerinin desteklenmesi kabul edilecektir.

Düzenlenen bilimsel toplantının düzenleme kurulunda şirket temsilcisi bulunmamalıdır. Eğitim ortamında şirketlerin tanıtım gereçleri bulundurulmamalıdır. Bilimsel programda ve sponsorlu toplantılarda ilaçların molekül adı ile anılması, marka adının kullanılmaması gerekmektedir.  

Bilimsel etkinliğe bir firma adına konuşmacı olarak katılanların çıkar çatışmalarını açıklamaları zorunludur.

Bilimsel etkinliğe katılım için yapılacak destek; sponsor kuruluş tarafından doğrudan katılımcıya değil, toplantı düzenleme kuruluna verilmelidir. Sponsor tarafından yapılacak ödemeler DEU Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Döner Sermaye işletmesine yatırılır.

Sponsor, gerçekleşecek etkinlik kapsamında,  ilaç ya da tıbbi teknoloji hakkında bilgi içeren kitap, kitapçık, broşür, film, slayt, elektronik medya gibi görsel/ işitsel gereçler; mesleki ulusal, uluslararası yayınlar gibi bilgilenme amaçlı nesneler dışında hediye veremez.

Toplantının bir parçası olarak sponsorun sinema, tiyatro, spor karşılaşması, konser gibi etkinliklere ait bilet temini kabul edilmemelidir. Aynı kapsamda şirketlerce düzenlenen ya da maliyeti şirketlerce karşılanan, gezi, parti, yemek, doğum günü gibi etkinlikler yapılmamalıdır.  

Sponsor firma toplantı kapsamında bir stand açmayı planlıyor ise standda kullanılacak materyalin içeriği ve sunumu bilimsel ve etik kurallara uygun olmalıdır. Uygun olmayan durumdan düzenleme kurulu sorumludur.

Sponsor firma, etkinlik öncesinde Dekanlığımızın Bilimsel Etkinlik Etiği Protokolünü (Ek-3) imzalamak zorundadır.

Duyurular

Etkinliğin Tıp Fakültesi web sitesi ve resmi evrak ile duyurulması için rehberde tanımlanan koşulları karşılaması zorunludur. Duyuru sıklığı ve formatı genel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Bilimsel Etkinlik Etiği Protokolü (Ek-3)

Sponsor desteği alınarak gerçekleşecek toplantılar için Bilimsel etkinlik yapan Anabilim Dalı / Bilim Dalı ya da bireyler ile sponsor firma, etkinlik öncesinde bir Bilimsel Etkinlik Etiği Protokolü imzalamak zorundadır.

Katılım/Başarı/Teşekkür Belgesi

Katılım/başarı/teşekkür belgeleri Dekanlık tarafından düzenlenir ve imzalanır. Belgede Düzenleme Kurulu Başkanı ve Dekan imzası bulunur. Bir dernek ya da kurum işbirliği ile yapılan etkinliklerde dernek/kurum başkanının imzası ve dernek/kurum logosuna yer verilir. 

 

Ek 1: DEÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞECEK BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN BAŞVURU FORMU

Ek 2: DEU TIP FAKÜLTESİ İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK BİLİMSEL TOPLANTILAR İÇİN TALEP FORMU

Ek 3: DEÜ TIP BİLİMSEL ETKİNLİK ETİĞİ PROTOKOLÜ

 

Kaynakça

  1. “Türkiye Psikiyatri Derneği İlaç Endüstrisi Ile İlişkiler Etik Kuralları (Taslak Metin) Hazırlayan: Prof. Dr. Doğan Şahin, Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatride İnsan Hakları Ve Etik Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü; Hazırlanma Tarihi 2008.
  2. Civaner, M. Türkiye’de İlaç Şirketlerinin Kullandıkları Pazarlama Yöntemleri Ve Hekimlerin Bu Konudaki Değerlendirmelerinin Etik Açıdan Sorgulanması(Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Etiği Ve Tıp Tarihi Doktora Tezi) Danışmanı: Prof. Dr. Berna Arda, Ankara 2006.
  3. “Türk Tabipler Birliği Hekim-Endüstri İlişkisi Bildirgesi”,Türk Tabipler Birliği Etik Bildirgeleri, Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu, Ttb Yayınları Mayıs 2010:45-46.
  4. AİFD; İyi Tanıtım ve İyi İletişim İlkeleri brojürü
  5. Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: Beşerî Tibbi Ürünlerin Tanitim Etkinlikleri Hakkinda Yönetmelik, 3 Temmuz 2015,29405 Nolu Resmi Gazete
  6. Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri, Türk Tabipleri Birliği Hekim-Endüstri İlişkisi Bildirgesi. 4-5 Nisan 2008 Tarihlerinde Ankara’da Düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı”Nda Kabul Edilmiştir. 20 Haziran 2009 Tarihinde Ankara’da Düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği Ii. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda Güncellenmiştir.

 

Son güncelleme: 20.7.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 16 Ara 2021 - 10:46