Genel Bilgi


 

 

 

 

Etik Kurullar

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm bilimsel araştırmalarda etik kurul onayı zorunludur. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı 5 Etik Kurul görev yapmaktadır:

1.Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları hakkında yönetmelik ile 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca dosya kabulü yapmaktadır. Formlara www.titck.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Mevzuat ve formlar için www.titck.gov.tr. adresinden yararlanılabilir. Firma çalışmaları ücretinin yatırılacağı hesap numarası güncellenmiştir. Bilgi ve DAPS İletişim tel: 0232 4122418 .

Kurul Üye Listesi İçin Tıklayınız 2021

toplantı takvimi-ekim-Aralık 2021

toplantı takvimi-ocak-haziran 2022

2. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul

Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’na başvuru yapacak araştırmacıların dikkatine:

Etik kurulumuza, pandemi sürecinde yapılan COVID-19 Enfeksiyonu konulu çalışmalar ile ilgili olarak, çalışmayı planlayan araştırmacıların, süreçte etkin olarak risk ve emek yoğun çalışan Anabilim Dallarını bilgilendirmeleri ve gereğinde (ilk başvuru, tanı, tedavi ve izlemleri gerçekleştiren; görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerle katkıda bulunan) bu Anabilim Dallarından da izin almaları (hastaların tanı, tedavi ve takibinde temel olarak görev almaları nedeniyle) Etik Kurul karar sürecinde göz önüne alınmaktadır. Detaylı bilgi Etik Kurul sekreterliğimizden alınabilir.

 

Çalışmaların yapılması için T.C. Sağlık Bakanlığı’nın https://bilimselarastirma.saglik. gov.tr sitesi üzerinden de başvuru yapılması gereklidir. Bu başvurular Etik Kurul sürecinden önce ya da sonra yapılabilir.

Bu süreçte daha hızlı yanıt verebilmek açısından etik kurul toplantı sayılarımız arttırılmıştır.

Değerli başvuru sahiplerinin, yapacakları çalışmalar için Etik Kurul onayı sürecinde daha hızlı yanıt alabilmeleri için eksik ya da düzeltme gereken durumlara bağlı gecikme olmaması açısından, belirtilen noktaları dikkate almalarını öneriyoruz. Bu nedenle başvuru formundaki her alanın uygun, açık ve anlaşılır biçimde doldurulması gerekmektedir.

 

“Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu 29.04.2021 tarih ve 574-3 sayılı üniversite senatosunun kabul ettiği yönerge doğrultusunda dosya kabulü yapmaktadır.”

Girisimsel Olmayan Arastirmalar Etik Kurulu Üye Listesi-03 05 2021

Kurul Girişimsel-Olmayan-Araştırmalar-Etik-Kurulu-Yönergesiiçin tıklayınız.

BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE:
1. GOAEK başvuruları için web sitesinde yayınlanmış bulunan güncel başvuru formu
kullanılmalıdır. Araştırmacıların adı, unvanı ve adres bilgileri ile birlikte çalışmadaki
görevi de belirtilmelidir.
2. GOAEK’na yapılacak başvurularda son bir yıla ait akademik faaliyetlerini de içeren
güncel özgeçmişler sunulmalıdır. YÖKSİS ya da Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik
Personel özgeçmiş formları örnek olarak alınabilir. Güncel olmayan, eksik, ekran
görüntüsünden ibaret özgeçmişler kabul edilmemektedir.
3. Kurula yapılan başvuruların tüm evraklarının birer kopyasının goaek@deu.edu.tr
adresine e-posta olarak gönderilmesi ve özgeçmiş belgesi hariç tüm evrakların ayrıca
basılı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
4. Başvuru dosyasındaki tüm ıslak/e-imzalı belgelerin (başvuru formu ilk imza
sayfası, sorumlu araştırmacı başvuru dilekçesi, sorumlu araştırmacı kontrol ve rapor
formu, kurum bilgilendirme/izin belgeleri vb) taranmış kopyaları da dosyaya
eklenmelidir.
5. Değişiklik ve düzeltme dosyalarının da ilk başvuru prosedürü ile benzer şekilde
tüm evrakları (taranmış kopyalar dahil) içerecek şekilde goaek@deu.edu.tr adresine
e-posta olarak gönderilmesi ve yapılan düzeltme/değişiklik sayfalarının basılı olarak
da kurula teslim edilmesi gerekmektedir.
6. Sitede yer alan BGOFDEU ve BGOFDEUAnket gibi formlar örnek olarak verilmiş
olup ilgili ünvan ve kurum adları çalışmaya göre düzenlenmelidir.

 

Formlar

_DEÜ-GOAEKBilgilendirmeYazısı

kademelionamformu

BGOFDEUAnket

BGOFDEU

Basvuru-Formu-guncel

ÖÇM Başvuru Formu

Radyasyon Güvenliği

 

Çıkar İlişkisi Belgesi

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu İçeriği

İndeks

Dilekçe örnekleri

3. Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (DEÜ HADYEK)

DEU.HADYEK-UYE-LISTESI 

2-DEU-HADYEK-basvuru-formu-1 

DEU-HADYEK-Basvuru-Dilekcesi

DEÜ HADYEK YÖNERGE

DEÜ HADYEK Tahütname

DEÜ-HADYEK EK HAYVAN TALEP FORMU

 

 

 

 

 

 

 

4. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (http://tfhadyek.deu.edu.tr/index.php/tr/

5. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyogenom Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (http://www.ibg.deu.edu.tr/tr/ibg-hadyek/)

 

Önemli Not:

 • “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren girişimsel klinik araştırmalar ve gözlemsel ilaç çalışmaları için Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) izni alınması zorunludur.
 • “Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği” kapsamına giren klinik araştırmalar için Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) izni alınması zorunludur.

ETİK VE YASAL DÜZENLEMELER

Klinik Araştırmalarla İlgili Ulusal Etik ve Yasal Düzenlemeler:

 1. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ila%C3%A7%20ve%20biyolojik%20%C3%BCr%C3%BCnlerin%20klinik%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar)
 1. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20028&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1bbi%20cihaz)
 1. Kozmetik Ürün Veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150920-4.htm)
 1. İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu (http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/%C4%B0yi%20Klinik%20Uygulamalar%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu.pdf)
 1. Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi

Klinik Araştırmalarla İlgili Uluslararası Etik ve Yasal Düzenlemeler:

 1. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/D%C3%BCnya%20T%C4%B1p%20Birligi%20Helsinki%20Bildirgesi.pdf)
 1. Avrupa Birliği Klinik Araştırma Regülasyonu (Clinical Trials Regulation (CTR) EU No 536/2014https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2014_536/reg_2014_536_en.pdf)

Hayvan Deneyleri ile İlgili Ulusal Etik ve Yasal Düzenlemeler

 1. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19404&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan%20deneyleri)
 1. DEÜ Multidisiplin Laboratuvarı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi

Son Güncelleme: 28 Eyl 2021 - 16:12